Tìm nguyên hàm $I = \int {{e^{x + {e^x}}}dx}$.

A.

$I = {e^{x + 1}} + C$.

B.

$I = {e^x} + C$.

C.

$I = {e^{{e^x} + 1}} + C$.

D.

$I = {e^{{e^x}}} + C$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.