Tìm phát biểu sai khi nói về hiện tượng giao thoa ánh sáng:

A.

Hai sóng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng phải là hai sóng kết hợp.

B.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

C.

Bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng mà chúng ta có thể xác định được bước sóng của ánh sáng.

D.

Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp đựơc nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp đựơc nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...