Tìm số hạng không chứa img1 trong khai triển nhị thức Newtơn của img2.

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C. Số hạng tổng quát của khai triển img1 là: img2. Số hạng không chứa img3 ứng với giá trị của img4 thoả img5img6. Vậy số hạng không chứa img7 trong khai triển của img8img9. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.