Một đoạn ADN có tổng số nuclêôtit là 2400 và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của cả gen. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại G là 200 và số nuclêôtit loại A là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của gen đó là

A.

A = T = 320; G = X = 200.

B.

A = 320; T = 200; G = 200; X = 480.

C.

A = 320; T = 160; G = 200; X = 520.

D.

A = 320; T = 480; G = 200; X = 200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = 320; T = 160; G = 200; X = 520.

Số nuclêôtit loại A của đoạn ADN là: 20%.2400 = 480 (nu)

Số nuclêôtit loại G của đoạn ADN là: (2400 : 2) − 480 = 720 (nu).

Số nuclêôtit loại A ở mạch 2 của đoạn ADN là 480 − 320 = 160 T1 = 160.

G1 =200  G2 = 520  X1 = 520.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.