Tìm x, biết:
$6 \times x = 54\,246.$

A.

x = 9041

B.

x = 941

C.

x = 9061

D.

x = 961

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} 6 \times x = 54\,246 \ \\ \,\,\,\,\,\,\,x = 54\,246:6 \ \\ \,\,\,\,\,\,\,x = 9041. \ \\ \end{gathered} $ Vậy x = 9041.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 3 - Ôn tập cuối năm - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.