Gen có A > G và có tổng tỉ lệ của hai 2 loại nuclêôtit bổ sung cho nhau bằng 52%. Tỷ lệ phần trăm của từng loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 26%; G = X = 74%.

B.

A = T = 26%; G = X = 24%.

C.

A = T = 24%; G = X = 26%.

D.

A = T = 74%; G = X = 26%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 26%; G = X = 24%.

Ta có: A + T = 52% (vì A > G)  A = T = 26%

Mà A + G = T + X = 50%  G = X = 24%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.