Tìm x, biết: $x + 2\frac{2}{5} = 5\frac{4}{5}.$

A.

$x = \frac{{17}}{5}$

B.

x = 3

C.

$x = 8\frac{1}{5}$

D.

$x = 2\frac{2}{5}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} x + 2\frac{2}{5} = 5\frac{4}{5} \ \\ x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5\frac{4}{5} - 2\frac{2}{5} \ \\ x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5 - 2 + \frac{4}{5} - \frac{2}{5} \ \\ x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 3 + \frac{2}{5} \ \\ x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{17}}{5} \ \\ \end{gathered} $

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.