Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của Ooperon Lac ở vi khuẩn Ecoli là

A.

enzim ADN polimezara.

B.

đường lactozo.

C.

protein ức chế.        

D.

đường mantozo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.