** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A gen a với tần s 20%. Giữa gen E và gen e vi tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Cá thể có kiểu gen giảm phân hình thành giao tử. Loại giao tử mang gen Ab de chiếm tỉ lệ:

A.

3%.

B.

6%.

C.

20%.

D.

10%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3%.

+ tạo ra giao tử Ab = aB = = 10%; AB = ab = 50% - 10% = 40%.

+ tạo ra giao tử De = dE = = 20%; DE = de = 50% - 20% = 30%.

Vậy giao tử có gen Ab de = 10%.30% = 3%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.