Tính bền vững và đặc thù trong cấu trúc của ADN được bảo đảm bới    

A.

Các liên kết photphodieste giữa các nucleotit trong mỗi chuỗi polinucleotit  

B.

Liên kết giữa các bazo nito và đường đêoxiribo  

C.

Các liên kết hidro hình thành giữa các bazo nito của 2 chuỗi polinucleotit  

D.

Sự liên kết giữa ADN với protein histon trong cấu trúc của chất nhiễm sắc  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Tính bền vững và đặc thù trong cấu trúc phân tử AND được đảm bảo bởi  các liên kết photphodieste giữa các nucleotit trong mỗi chuỗi polinucleotit

Vậy đáp án là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...