Tính: $\frac{{11}}{{105}} \times \frac{{35}}{{121}}$

A.

$\frac{1}{{33}}$

B.

$\frac{1}{3}$

C.

$\frac{3}{{11}}$

D.

$\frac{{11}}{{35}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{11}}{{105}} \times \frac{{35}}{{121}} = \frac{{11 \times 35}}{{3 \times 35 \times 11 \times 11}} = \frac{1}{{3 \times 11}} = \frac{1}{{33}}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.