Tính: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{{16}} + \frac{1}{{32}} + \frac{1}{{64}}$

A.

$\frac{{63}}{{64}}$

B.

$\frac{{65}}{{64}}$

C.

$\frac{{64}}{{63}}$

D.

$\frac{{64}}{{65}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{{16}} + \frac{1}{{32}} + \frac{1}{{64}}$ $ = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{{16}} + \frac{1}{{16}} - \frac{1}{{32}} + \frac{1}{{32}} - \frac{1}{{64}}$ $ = 1 - \frac{1}{{64}}$ $ = \frac{{63}}{{64}}$ Đáp số: $\frac{{63}}{{64}}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.