Tính: $\frac{{15}}{{25}} - \frac{1}{5}.$

A.

$\frac{2}{5}$

B.

$\frac{5}{2}$

C.

$\frac{7}{{10}}$

D.

$\frac{8}{{15}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{15}}{{25}} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.