Tính: $\frac{4}{5}:6.$

A.

$\frac{2}{{15}}$

B.

$\frac{1}{{30}}$

C.

$\frac{{24}}{5}$

D.

$\frac{{30}}{4}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{4}{5}:6 = \frac{4}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{{30}} = \frac{2}{{15}}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.