Tính: $\frac{5}{8}:\frac{7}{2}:\frac{{15}}{{14}}.$

A.

$\frac{1}{6}$

B.

$\frac{2}{3}$

C.

$\frac{1}{3}$

D.

$\frac{1}{2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{5}{8}:\frac{7}{2}:\frac{{15}}{{14}} = \frac{5}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{{14}}{{15}} = \frac{{5 \times 2 \times 2 \times 7}}{{2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 5 \times 3}} = \frac{1}{{2 \times 3}} = \frac{1}{6}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.