Tính: $\frac{7}{{15}}:\frac{2}{3}$.

A.

$\frac{7}{{10}}$

B.

$\frac{{10}}{7}$

C.

1

D.

$\frac{9}{5}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{7}{{15}}:\frac{2}{3} = \frac{7}{{15}} \times \frac{3}{2} = \frac{7}{{10}}.$

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.