Tính giá trị của biểu thức:
$A = 1\frac{1}{5}\,\, \times \,\,1\frac{1}{6}\,\, \times \,\,....\, \times \,\,1\frac{1}{{1999}}.$

A.

A = 400

B.

A = 450

C.

A = 350

D.

A = 500

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $A = 1\frac{1}{5}\,\, \times \,\,1\frac{1}{6}\,\, \times \,\,....\, \times \,\,1\frac{1}{{1999}}$ = $\frac{6}{5}\,\, \times \,\,\frac{7}{6}\,\, \times \,\,....\,\, \times \,\frac{{2000}}{{1999}}$ = $\frac{{6\,\, \times \,\,7\,\, \times \,...\,\, \times \,2000}}{{5\,\, \times \,\,6\,\, \times \,...\,\, \times \,1999}}$ = $\frac{{2000}}{5}$ = 400. Vậy A = 400.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.