** Một gen có chiều dài 8,16 micrômet đã tổng hợp được 1 phần tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: và X = 2U. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là

A.

A = T = 2400; G = X = 7200.

B.

A = T = 7200; G = X = 16800.

C.

A = T = 7200; G = X = 4800.

D.

A = T = 4800; G = X = 9600.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 7200; G = X = 16800.

Số ribônuclêôtit của phân tử mARN: = 2400 (Rnu)

Từ tỉ lệ: nhân tử và mẫu tử với một số

Ta có:   = 1

Hệ 2 phương trình:

5A = U + G

2U = A + G

 U=2A; G=3A

Theo bài ra ta có: X = 2U do đó X = 4A

Từ đó ta có tỉ lệ:  = 2400

Số lượng từng loại ribônuclêôiit trên mARN là:

Am = 2400;                      Um = 2400 . 2 = 4800;

Gm = 2400 . 3 = 7200;    Xm = 2400 . 4 = 9600.

Theo nguyên tắc bổ sung trong cơ chế sao mã, suy ra số nuclêôtit mỗi loại của từng gen tương ứng:

A = T = A1 + A2 = Um + Am = 4800 + 2400 = 7200 (nu).

G = X = G1 + G2 = Xm + Am = 7200 + 9600 = 16800 (nu).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...