Tính $S=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\cdots +\dfrac{1}{2048}$.

A.

$S=\dfrac{4095}{4096}$

B.

$S=1$

C.

$S=\dfrac{2047}{2048}$

D.

$S=\dfrac{1023}{1024}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Ta thấy $S$ là tổng của $11$ số hạng đầu của CSN với $u_1=\dfrac{1}{2}$, công bội $q=\dfrac{1}{2}$. Do đó $S=\dfrac{\tfrac{1}{2}\cdot \left(1-\tfrac{1}{2}\right)^{11}}{1-\tfrac{1}{2}}=\dfrac{2047}{2048}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...