Tổ chức hiệp ước Vacsava được thành lập khi nào?

A.

Ngày 8 - 1 - 1955.

B.

Ngày 8 - 1 - 1949.

C.

Ngày 14 - 5 - 1955.

D.

Ngày 14 - 5 - 1949.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 14 - 5 - 1955.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.