Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hiện nay ở nước ta được xác định theo mấy vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến?

A.

Theo 5 vùng.

B.

Theo 6 vùng.

C.

Theo 7 vùng.

D.

Theo 8 vùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo 7 vùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.