Tồ chức nào đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết ba nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược?

A.

 Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

B.

 Hội phản đế đồng minh Đông Dương.

C.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

 Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 141. Cách giải: Ngày 11-3-1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme Ítxarắc, Mặt trận Lào Itxala họp Hội nghị đại biểu để thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào. Liên minh được thành lập đã tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.        Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...