Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của:

A.

axit ađipic và glixerol.

B.

axit ađipic và hexametylenđiamin.

C.

etylen glicol và hexametylenđiamin.

D.

axit ađipic và etylen glicol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

axit ađipic và hexametylenđiamin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...