Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A.

CH3COO-CH=CH2

B.

CH2=CH-CN

C.

CH2=C(CH3)-CH=CH2

D.

CH2=CH-CH=CH2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH-CN

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.