Tòa xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng gì của công dân?

A.

Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh

B.

Bình đẳng về nghĩa vụ kinh doanh

C.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

D.

Bình đẳng về quyền lao động

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.