Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào?

A.

Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

B.

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

C.

Tư tưởng dân chủ tư sản của đảng Quốc Đại ở ấn Độ

D.

Tư tưởng của cách Minh Trị ở Nhật Bản

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.