Tom and Peter are talking about their favourite sports. Tom: "What sports do you like?" ~ Peter: "_________"

A.

A. No, I don't.

B.

B. Well, I love volleyball and soccer.

C.

C. Yes, it's my favourite sport.

D.

D. I think it's boring.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phù hợp với ngữ cảnh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.