Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

A.

hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

B.

đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.

C.

giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật.

D.

làm rõ tổ chức của loài sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến di.  

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.