Tổng các nghiệm của phương trình 32x+2 - 3x+3 - 3x + 3 = 0 là:

A.

-2

B.

-1

C.

0

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: 32x+2 - 3x+3 - 3x + 3 = 0 ⇔ 9.32x - 3x(33 + 1) + 3 = 0

                                                   ⇔ 9.32x - 28.3x + 3 = 0

Đặt t = 3x (t > 0), ta được phương trình 9t2 - 28t + 3 = 0. Phương trình này có hai nghiệm t = 3 ; t = .

- Với t = 3, ta có 3x = 3 ⇔ x = 1.

- Với t = , ta có 3x =  ⇔ x = -2

Do đó, tổng các nghiệm của phương trình  32x+2 - 3x+3 - 3x + 3 = 0 là 1 - 2 = -1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.