Tổng độ dài một cạnh đáy và chiều cao tương ứng của một hình bình hành là 4dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy là 16cm. Diện tích của hình bình hành đó là:

A.

$336c{m^2}$

B.

$346c{m^2}$

C.

$286c{m^2}$

D.

$386c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi 4dm = 40cm. Chiều cao của hình bình hành là: (40 – 16) : 2 = 12 (cm) Cạnh đáy của hình bình hành là: 40 – 12 = 28 (cm) Diện tích của hình bình hành là: $12 \times 28 = 336\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: $336c{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.