Tổng hai số bằng 400, biết $\frac{1}{3}$ số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số thứ hai.

A.

250

B.

150

C.

300

D.

100

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:số thứ nhất bằng 20% số thứ hai hay $\frac{1}{3}$ số thứ nhất bằng $\frac{1}{5}$ số thứ hai. Coi số thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thứ hai là 5 phần như thế. Số thứ hai là: $400:(3 + 5) \times 5 = 250.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...