Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là:

A.

Các nhà máy sự trao đổi hàng hóa...

B.

Các luồng di dân, các luồng vận tải...

C.

Biên giới, đường giao thông...

D.

Các nhà máy, đường giao thông...

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các luồng di dân, các luồng vận tải...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.