** Trên bề mặt của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng O1 và O2 thực hiện các dao động điều hòa cùng tần số f, cùng biên độ a và cùng pha ban đầu bằng 0, theo phương vuông góc với chất lỏng. Coi biên độ của các nguồn O1 và O2 gửi tới một điểm bất kì trên mặt chất lỏng đều bằng biên độ dao động a của nguồn.

Phương trình dao dộng tại một điểm M bất kì trên mặt chất lỏng lần lượt cách O1 và O2 những đoạn dvà d2 là:

A.

uM = 2acossin.

B.

uM= 2cossin.

C.

uM = 2acossin.

D.

uM = 2cossin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

uM = 2acossin.

Tại nguồn O1 và O2, biểu thức sóng là: u1 = u2 = asinωt.

Phương trình sóng tại M do O1 gửi tới là: u1M = asin(ωt – ).

Phương trình sóng tại M do O2 gửi tới là: u1M = asin(ωt – ).

 Phương trình dao động tại M sẽ là:

uM = u1M + u2M = asin(ωt – ) + asin(ωt – ).

= 2acossin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...