Trên giá có 15 cuốn sách gồm 5 sách Toán, 7 sách Tiếng Anh và 3 sách Văn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành một hàng sao cho sách cùng loại thì xếp cạnh nhau và sách Văn nằm giữa sáng Toán, sách tiếng Anh?                         

A.

A. 7257600

B.

B. 3628800

C.

C. 1814400

D.

D. 907200

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Số cách sắp xếp là 2.5!.7!.3! = 7257600.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...