Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển toán là

A.

27.

B.

121.

C.

3742.

D.

542.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Xét phép thử ngẫu nhiên T là " Lấy 3 quyển sách trong 9 quyển sách" có số phần tử của không gian mẫu là 84 cách.

+ Xét biến cố A là " trong 3 quyển sách có ít nhất một quyển sách toán" thì số phần tử của biến cố là 4.10+6.5+4.=74 cách.

Vậy xác suất của biến cố A là 3742.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.