Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng:         

A.

Số nguyên chẵn lần nửa bước sóng.

B.

Số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng.

C.

Số nguyên lần bước sóng.        

D.

Số bán nguyên lần bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Với hai nguồn cùng pha cực tiểu giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số bán nguyên lần bước sóng.  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.