Trên mặt phẳng img1 ta xét một hình chữ nhật img2 với các điểm img3 img4 img5 img6 (hình vẽ). Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên (tức là điểm có cả hoành độ và tung độ đều nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống các điểm img7img8 32 

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Số các điểm có tọa độ nguyên thuộc hình chữ nhật là img1 điểm vì img2  Để con châu chấu đáp xuống các điểm img3img4 thì con châu chấu sẽ nhảy trong khu vực hình thang img5 Để img6có tọa độ nguyên thì img7  = Nếu img8thì img9img10 điểm. = Nếu img11 thì img12 có 2 điểm. = Nếu img13có 1 điểm. img14 có tất cả img15 điểm thỏa mãn. Vậy xác suất cần tính img16

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...