** Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribônuclêôtit như sau: A - X = 450; U - X = 300 và trên mạch khuôn mẫu của nó có T - X = 20% số nuclêôtit của mạch. Biết gen tổng hợp ra mARN dài 6120. Chiều dài của mARN 

A.

12240.

B.

6120.

C.

3060.

D.

4080.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6120.

Chiều dài của mARN bằng chiều dài một mạch của gen. Mà chiều dài của một mạch chính là chiều dài của gen. Vậy mạch mARN dài 6120.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.