Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f0. Khi đó không kể hai đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành 2 f0 thì dây có sóng dừng với số bụng sóng trên dây là:

A.

8.

B.

2.

C.

4.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây có hai đầu cố định: img1 

+ Với tần số f0 trên dây có 3 diêm không dao động trừ hai đâu dây nên img2  Với tần số 2f0 thì: img3  Vậy trên dây có 8 bụng sóng  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.