Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một img1-aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch này  

A.

A: giảm 81,9 gam

B.

B: Giảm 89 gam

C.

C: Giảm 91,9 gam

D.

D: giảm 89,1 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi công thức phân tử của -aminoaxit là CnH2n+1O2N Do đó công thức phân tử của Y là C4nH8n-2O5N4  Nên khi đốt cháy hoàn toàn Y thu được img1 mol CO2 và img2 mol H2O img3  Khi đó công thức phân tử của Y là C6H11O4N3 nên đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 0,6 mol CO2 và 0,55 mol H2O suy ra img4  Vì: img5  nên khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 81,9 gam  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.