Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

8,2.

B.

10,2.

C.

19,8.

D.

21,8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

21,8.

nphenylaxetat = 0,1 (mol); nNaOH = 0,25 (mol).

CH3COOC6H5 + 2NaOH  CH3COONa + C6H5ONa + H2O

Ta thấy số mol H2O tạo thành bằng số mol phenyl axetat là 0,1 mol=> mH2O=1,8 g

Vậy lượng chất rắn thu đc sau pư là

13,6+0,25x40-1,8=21,8 g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...