Trộn 150 (ml) dung dịch HCl 1M với 250 (ml) dung dịch CuSO4 1M thu được dung dịch X. Cho 20,55 gam Ba vào dung dịch X. Khối lượng kết tủa thu được là:

A.

14,7 (gam).

B.

34,95 (gam).

C.

42,3 (gam).

D.

49,65 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

42,3 (gam).

nH+ = 0,15.1 = 0,15 (mol);

= nCu2+ = 0,25.1 = 0,25 (mol);

nBa = = 0,15 (mol).

Ba   + 2H2O Ba2+ + 2OH + H2↑     (1)

0,15                0,15      0,3      0,15

H+   +   OH H2O       (2)

0,15     0,15

Cu2+   +  2OH Cu(OH)2↓    (3)

0,075 ← 0,15    →  0,075

nCu2+ = 0,25 − 0,075 = 0,175 (mol)

Ba2+ BaSO4↓      (4)

0,15 → 0,15  → 0,15

Từ (3) và (4)  mkết tủa = 98.0,075 + 233.0,15 = 42,3 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.