Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được m gam kết tủa và dung dịch có pH = 13. Giá trị của a và m là:

A.

0,3 và 104,85.

B.

0,3 và 23,3.

C.

0,15 và 104,85.

D.

0,15 và 23,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 và 500 ml dung dich pH=13 Dung dịch thu được có pH = 13 => bazo dư, pOH=1

img2 

img3 

img4 

img5 

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.