Trong 2 giờ, người đi xe đạp đi được 25 km. Trong 4 giờ, người đi xe máy đi được 160 km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đi nhanh hơn xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét?

A.

27,5km

B.

26,5km

C.

28,5km

D.

25,5km

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trung bình trong một giờ, người đi xe đạp đi được: 25: 2 = 12,5 (km) Trung bình trong một giờ, người đi xe máy đi được: 160: 4 = 40 (km) Trung bình trong một giờ, người đi xe máy đi nhanh hơn người đi xe đạp số ki–lô–mét là: 40 – 12,5 = 27,5 (km) Đáp số: 27,5km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.