Trong bài đọc “Hai Bà Trưng”, Hai Bà Trưng đã ra trận bằng cách nào ?

A.

Hai Bà Trưng bước lên bành voi, cả đoàn quân rùng rùng lên đường.

B.

Hai Bà Trưng cưỡi ngựa ra trận, cả đoàn quân phi như bay.

C.

Hai Bà Trưng chỉ huy một đoàn binh thuyền lớn ra trận.

D.

Hai Bà Trưng cùng hàng nghìn bộ binh hành quân ra trận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...