Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?

A.

Rắn - khí - lỏng

B.

Lỏng - rắn - khí

C.

Rắn - lỏng - khí

D.

Lỏng - rắn - khí

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.