Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? a) Đăk Lăk là một thành phố của Việt Nam. b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. c) Hãy trả lời câu hỏi này! d) $5+19=24$. e) $6+81=25$.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Câu c) không là mệnh đề vì không thể khẳng định là đúng hay sai. Câu a), b), d), e) là các mệnh đề vì đó là những khẳng định có tính đúng hoặc sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...