Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A.

CH3-(CH2)3-CH3.

B.

CH3-COOH.

C.

CH3-CH2-CH2-OH.

D.

HO-CH2-CHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3-COOH.

Vì axit có liên kết hiđro, và có nối đôi của nhóm COOH nên có nhiệt độ sôi cao hơn các chất khác

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.