Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?        

A.

CH3CH2OH.

B.

CH3CH3.

C.

CH3COOH.

D.

CH3CHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đối với các HCHC có số C xấp xỉ nhau thì nhiệt độ sôi:

Axit > ancol > amin > este > xeton > andehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...