Trong các chất: striren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là:

A.

4. 

B.

2. 

C.

5. 

D.

3. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C6H5CH=CH2 (stiren), CH2=CHCOOH (axit acrylic), CH3COOH (axit axetic), CH2=CH-Cimg1 CH (vinylaxetilen), CH3-CH2-CH2-CH3 (butan). Các chất tham gia phản ứng cộng với H2 (Ni, t0) là: C6H5CH=CH2 (stiren), CH2=CHCOOH (axit acrylic), CH2=CH-Cimg1 CH (vinylaxetilen).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...